Obchodní podmínky

I.
Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.happyfood.cz je Happy Food s.r.o. IČ: 01737635, se sídlem Sokolská 291/14, 602 00 Brno, tel: 774 231 999 , email: info@happyfood.cz (dále jen prodávající). Adresa pro osobní odběr: Masná 9, 602 00 Brno.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.happyfood.cz (dále jen kupující).

1.3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. května 2018.

II.
Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz

2.3. Bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je povinen prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit a tímto se považuje objednávka za zaniklou, pokud se nedohodnou prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz , jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III.
Registrace kupujícího

3.1 Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2 Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.happyfood.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.happyfood.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím emailem a heslem.

3.3 Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek, a dále kupujícímu umožňuje účast v případných soutěžích a diskuzích.

3.4 Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit písemným požadavkem na email info@happyfood.cz. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

IV.
Objednávka zboží

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží a způsob úhrady.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.happyfood.cz. Po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to emailem na adresu info@happyfood.cz.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce případně telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

V.
Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

VI.
Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VIII. těchto obchodních podmínek.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a. dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží )

b. platbou v hotovosti při osobním odběru

c. převodem na účet. Kupujícímu bude na emailovou adresu, uvedenou v registraci, zaslán email s informacemi potřebnými pro platbu převodem (číslo účtu, variabilní symbol, částka). Zboží bude expedováno po připsání celé částky na účet prodávajícího.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího, uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu, na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII.
Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem , zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) pracovních dní po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce. Není vždy možné zaručit, že v okamžiku potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. Děkujeme za pochopení.

7.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů. Poté je objednávka automaticky stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak).

7.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

VIII.
Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

a. přepravní služba 115,- Kč bez DPH

b. osobním odběrem zboží bez platby za dopravu

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů. Adresa pro osobní odběr: Happy Food s.r.o., Masná 9, 602 00 Brno.

c. za maloobchodní odběr zboží v hodnotě vyšší než 1200,- Kč včetně DPH a do 20 kg doprava po České republice zdarma.

8.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

IX.
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

X.
Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.happyfood.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu provozovny, kde zboží zakoupil. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně na adresu info@happyfood.cz. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz, vč. čísla účtu nebo přesné adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné čtrnáctidenní lhůty.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

10.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

10.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle vyjádření v odstoupení od smlouvy). Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

10.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

10.8. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

10.9. Projeví-li kupující vůli o znovu doručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Happy Food s.r.o., Sokolská 14, 602 00 Brno na e-mailovou adresu info@happyfood.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

XI.
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

11.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@happyfood.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.

11.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.happyfood.cz, a to v délce trvání 24 (dvaceti čtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz a jestliže tak stanoví dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamace potravin a potravinových doplňků se řídí reklamačním řádem.

11.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu info@happyfood.cz. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují a navrhnout způsob vyřízení reklamace.

11.5. Kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu sídla provozovatele internetového obchodu. Zboží je nutné vrátit spolu s dokladem o koupi, s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

11.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (e-mailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat dotazem na emailové adrese info@happyfood.cz.

11.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných účelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného reklamovaného zboží prodávajícímu.

11.9. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
Ochrana osobních údajů

12.1. Společnost Happy Food s.r.o. se sídlem Sokolská 291/14, 602 00 Brno, IČO: 01737635, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79250, jakožto správce osobních údajů, si vás dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

Společnost Happy Food s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /GDPR/ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Zpracovávané údaje :
* jméno a příjmení
* fakturační adresa
* dodací adresa
* IČO, DIČ
* e-mail
* telefonní číslo

2. Účel zpracování osobních údajů:
* plnění smlouvy
* komunikace mezi odběratelem a dodavatelem
* fakturace v účetním systému správce
* vyřízení případných reklamací

Osobní údaje mohou být na základě výše popsaných účelů zpracovávány také zpracovateli /např.externí účetní/ společnosti Happy Food s.r.o. a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Správce uchovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu trvání smluvní povinnosti, po ukončení její účinnosti po dobu nutnou, kterou mu to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy /zákon o účetnictví, zákon o DPH …/.

Zákazník /dále jen subjekt údajů/ má právo získat přístup k těmto osobním údajům a veškeré informace týkající se jejich zpracovávání /účel zpracování, zpracovatelé/.

Subjekt údajů má dále právo získat údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i třetí, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

XIII.
Práva třetích osob, odpovědnost

13.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.happyfood.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

13.2. Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi společností Happy Food s. r. o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz