Reklamační řád

 

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce doby trvanlivosti uvedené na výrobku. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. U potravin a potravinových doplňků je délka záruky do konce trvanlivosti výrobku, při dodržení skladovacích podmínek. Skladovací a hygienické podmínky se řídí Nařízením ES č.852/2004. Kupující je povinen při reklamaci prodávajícímu předložit evidenci skladovacích podmínek /teplota, vlhkost…/.

3. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu administrativa@happyfood.cz. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat, jakým způsobem se projevují.

4. Dle všeobecných obchodních podmínek, kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny. Zboží je nutné vrátit spolu s dokladem o koupi, s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Prodávající navrhne způsob řešení reklamace. U potravin a potravinových doplňků stačí zaslat na email administrativa@happyfood.cz fotografie reklamovaného zboží, na kterých je patrný důvod reklamace, dále datum minimální trvanlivosti, číslo šarže a počet reklamovaných kusů, doklad o koupi, evidenci skladovacích podmínek, jinak dle dohody s prodávajícím.

5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (e-mailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do tří pracovních dnů. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat dotazem na emailové adrese administrativa@happyfood.cz.

6. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

8. Pravidla a podmínky reklamace potravin dle kritérií:

Biologická kontaminace – způsobená živými organismy jako jsou parazité, rostliny a živočichové
1) reklamace po výskytu příznaků kontaminace do 2 měsíců od data prodeje trvanlivé potraviny bude uznaná automaticky, pokud kupující prokáže, že skladoval produkt dle skladovacích podmínek a splňoval požadavky na skladovací a prodejní prostory.
2) reklamace starší 2 měsíců od data prodeje nebude uznána.

Mikrobiologická kontaminace – způsobená mikroorganismy
1) reklamace po výskytu příznaků kontaminace do 10 dnů od data prodeje trvanlivé potraviny bude uznaná automaticky, pokud kupující prokáže, že skladoval produkt dle skladovacích podmínek a splňoval požadavky na skladovací a prodejní prostory.
2) reklamace starší 10 dnů od data prodeje nebude uznána.

Chemická kontaminace – způsobená výskytem různých typů organických i anorganických škodlivin
1) reklamace po výskytu příznaků kontaminace bude uznaná automaticky, pokud kupující prokáže, že skladoval produkt dle skladovacích podmínek a splňoval požadavky na skladovací a prodejní prostory, ukáže kontaminovaný produkt prodejci (výrobci),
případně zašle fotografie tohoto výrobku na email administrativa@happyfood.cz.
2) lékařský záznam v případě přímého účinku na zdraví.

Fyzikální kontaminace – představují zejména mechanické nečistoty, tj. ostré a tvrdé předměty
1) reklamace po výskytu příznaků kontaminace bude uznaná automaticky, pokud kupující ukáže kontaminovaný produkt prodejci (výrobci), případně zašle fotografie tohoto výrobku na email administrativa@happyfood.cz.
2) lékařský záznam v případě přímého účinku na zdraví.

9. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Adresa provozovny: Happy Food s.r.o. , Masná 9 /areál mrazíren Rovner, 602 00 Brno

Happy Food s.r.o., Sokolská 14, 602 00 Brno,
tel.: +420 778 774 929
administrativa@happyfood.cz
www.happyfood.cz